Temperatura în Chișinău -273C° Ora 2017-12-14
Registru de stat al actelor juridice

Cei mai activi utilizatori!

chamelleon1048
oggoni897
Jurist665
admin331
salvamar330


Numere de telefoane Chisinau


Meteo in Moldova

| Soroca -273 C°
| Balti -273 C°
| Chisinau -273 C°
| Cahul -273 C°
Buletin.md

Ratele oficiale de schimb

| EUR 21.53
| USD 20.27
| RUB 0.32
| RON 4.78
| UAH 0.79
www.dejure.md

Termeni si Conditii

 1. DEJURE.MD este oferit în forma în care se prezintã la accesarea sa de cãtre utilizatori (persoane care acceseazã sau fac uz, în alt mod, de DEJURE.MD), fãrã nici un fel de alte garanþii. DEJURE.MD nu este ºi nu poate fi fãcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilitãþi sau alte defecte ale DEJURE.MD sau ale conþinutului sãu.
 2. Informaþia pe care dvs. o furnizaþi despre dvs. cãtre DEJURE.MD va fi folosita doar în concordanta cu prezentele condiþii ºi cu acordul de confidenþialitate al DEJURE.MD
 3. Relaþiile dintre DEJURE.MD ºi utilizatori se va fundamenta de asemenea pe principii de bunã credinþã, acceptate în societate, inclusiv în cea informaþionalã.
 4. Postarea sau transmiterea de comentarii prin intermediul platformelor/sistemelor de comunicare (comentarii, înregistrarea pe JURIªTII, TRADUCÃTORII, CÃRÞI, Opinii & Articole etc.) puse la dispoziþie de DEJURE.MD este supusã urmãtoarelor limitãri pentru utilizatori:
  1. Nu puteþi publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conþine o formã unanim recunoscutã în societate ca fiind "publicitate".
  2. Nu puteþi publica, transmite sau face referire utilizatorilor nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent cã aceastã trimitere se face sau nu prin intermediul platformelor/sistemelor de comunicare (comentarii, înregistrarea pe JURIªTII, TRADUCÃTORII, CÃRÞI, Opinii & Articole etc.).
  3. Nu puteþi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conþin recomandãri de a cumpãra sau de a nu cumpãra un anumit produs sau serviciu.
  4. Nu puteþi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conþin informaþii confidenþiale, indiferent cã acestea sunt sau nu prevãzute cu menþiunea de confidenþialitate sau secret sau cu orice altã menþiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta preþul, imaginea sau valoarea de piaþa al unui produs sau serviciu.
  5. Nu puteþi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conþin texte ilegale, ameninþãtoare, abuzive, indecente, inclusiv care încalcã dreptul de autor sau alte drepturi.
  6. Nu folosiþi serviciile oferite în interese ilegale, interese ce contravin legislaþiei din Republica Moldova ºi/sau normelor internaþionale.
  7. Nu puteþi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conþin viruºi sau orice alte secvenþe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcþionalitatea DEJURE.MD sau a oricãror alte sisteme informatice (hardware sau software).
  8. Nu puteþi colecta în nici un fel informaþie personalã identificabilã de la utilizatorii DEJURE.MD.
  9. Nu puteþi restricþiona sau elimina accesul unor alþi utilizatori la platformele de comunicaþie puse la dispoziþie de DEJURE.MD.
  10. Nu puteþi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje a cãror sursa este ascunsa.
  11. Nu puteþi publica, transmite sau face referire la nici un fel de "joc piramidal" sau orice alta activitate menitã a înºela încrederea unor alte persoane, precum ºi orice activitãþi similare unor fapte în privinþa cãrora s-a probat în trecut potenþialul infracþional.
 1. De asemenea, ce priveºte Capitolele JURIªTII, ANUNTURI, TRADUCÃTORII, CÃRÞI, OPINIII & ARTIColE s.a., suplimentar utilizatorii se obligã:
  1. sã introducã în exclusivitate informaþie veridicã, actualizatã la data înregistrãrii;
  2. sã asigure actualizarea informaþiei plasate ei;
  3. sã completeze în formular doar acea informaþie pe care o acceptã sã fie plasatã public;
  4. sã accepte responsabilitatea integralã pentru calitatea datelor introduse;
  5. sã nu înregistreze/(sã nu se înregistreze) repetat;
 1. De asemenea, unele servicii oferite de DEJURE.MD pot face obiectul unor termeni suplimentari, care vor fi afiºaþi în cazul fiecãrui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesaþi înainte de folosirea serviciului respectiv.
 2. DEJURE.MD nu poate garanta, direct sau indirect, în privinþa conþinutului sãu, a DEJURE.MD, a software-ului ori a produselor ºi serviciilor publicate sub egida sa.
 3. DEJURE.MD nu îºi asuma rãspunderea, în nici o situaþie, pentru nici o daunã, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsã de profit, directã sau indirectã, (incluzând, dar fãrã a se limita la aceasta enumerare: daune pentru întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizãrii sau a întreruperii utilizãrii ori a lipsei regularitãþii informaþiilor sau serviciilor furnizate de DEJURE.MD.
 4. DEJURE.MD nu garanteazã acurateþea, corectitudinea sau caracterul actual al informaþiilor ori serviciilor furnizate de DEJURE.MD. De asemenea, DEJURE.MD nu garanteazã faptul cã sistemele informatice sau programele folosite de DEJURE.MD pentru afiºarea sau transmiterea informaþiei pe DEJURE.MD sau în orice altã formã nu conþin viruºi ori alte secvenþe distructive de cod sau alte proprietãþi distructive.
 5. DEJURE.MD, afiliaþii sau ºi în general, furnizorii de informaþie cãtre DEJURE.MD, nu pot fi fãcuþi responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conþinutul furnizat de publicaþiile DEJURE.MD, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinþa DEJURE.MD. Aceasta exonerare include, dar nu se limiteazã la: erorile de funcþionare al echipamentului tehnic de la DEJURE.MD, lipsa funcþionarii conexiunii la internet, lipsa funcþionarii conexiunilor de telefon, viruºii informatici, accesul neautorizat în sistemele DEJURE.MD, erorile de operare, grevã, etc.
 6. Dejure.md este recunoscãtor pentru orice sesizare de act de rea credinþã sãvîrºit în privinþa sa ºi a serviciilor.
 7. Pãrþile conþinutului inclus în DEJURE.MD pot sa fie furnizate de terþe persoane cu care DEJURE.MD are încheiate contracte de furnizare de conþinut.
 8. În interiorul conþinutului DEJURE.MD pot fi incluse secþiuni publicitare în care se vor afiºa mesaje publicitare ale unor terþe persoane. DEJURE.MD nu este responsabil în nici o mãsura asupra conþinutului furnizat de terþe persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, DEJURE.MD nu este responsabil asupra conþinutului paginilor la care se face trimitere din interiorul sau.
 9. Dacã folosiþi serviciile sau informaþiile oferite de DEJURE.MD, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de cãtre dumneavoastrã a prezentelor termene ºi condiþii, care se pot modifica.
 10. Prin folosirea serviciilor oferite DEJURE.MD sunteþi de acord cã dumneavoastrã sunteþi singurul responsabil ºi veþi despãgubi DEJURE.MD pentru orice pagubã, costuri sau limitãri de profit care apar ca urmare a nerespectãrii prezentelor Termeni ºi Condiþii.
 11. DEJURE.MD îºi rezervã dreptul (care poate fi exercitat la momentul ales ºi fãrã o notificare prealabila), de a ºterge, muta sau edita orice date, a suspenda ºi/sau a întrerupe orice serviciu oferit de DEJURE.MD, care nu însoþesc un acord scris semnat cu DEJURE.MD. Totuºi, atunci când aceºti termeni se vor modifica însã, DEJURE.MD va notifica cît de curînd posibil prin intermediul emailului sau prin publicarea pentru un termen pe prima pagina a informãrii respective sau a unui link care face trimitere la noua formã a prezentului acord.
 12. Accesarea DEJURE.MD ºi folosirea serviciilor oferite de el dupã momentul notificãrii sau al afiºãrii comentariilor privind schimbãrile pe prima pagina a DEJURE.MD implicã faptul cã utilizatorul  a dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.
 13. Orice notificare cãtre DEJURE.MD trebuie trimisa în scris, prin intermediul poºtei sau al faxului, la adresa Companiei.
 14. Drepturile ºi obligaþiile pãrþilor, impuse de prezentul acord, precum ºi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate ºi guvernate de legea Republicii Moldova  în vigoare.
 15. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluþionare în fata instanþelor Republicii Moldova.


Va mulþumim.

Echipa DEJURE.MD